Pro zjištění skladové dostupnosti a možnosti objednání dílů se zaregistrujte ZDE .

Všeobecné obchodní podmínky pro neregistrované

 

společnosti
AMC spare parts, s.r.o.,
IČO 26013142, se sídlem č.p. 19, 503 27 Radíkovice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20114
(dále jen „Prodávající“)

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající (tj. AMC spare parts, s.r.o., IČO 26013142, se sídlem č.p. 19, 503 27 Radíkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20114) se v rámci svého předmětu podnikání zabývá zejména prodejem náhradních dílů automobilů značek UAZ, LADA, GAZ a KAMAZ (dále jen jako „Zboží“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a dalšími osobami jako kupujícími (dále jen „Kupující“) a jejíž předmětem je koupě Zboží nabízeného Prodávajícím na webové stránce umístněné na internetové adrese: https://www.amc-parts.cz (dále jen jako „E-shop“).

1.3. Kupujícím dle těchto VOP se rozumí fyzická osoba v postavení spotřebitele a dále podnikající fyzická nebo právnická osoba, která kupuje nebo poptává koupi Zboží nabízeného Prodávajícím na E-shopu.

1.4. Tyto VOP nedopadají na Kupujícího, který je fyzickou nebo právnickou osobou a který uzavírá kupní smlouvu na Zboží s Prodávajícím prostřednictvím svého uživatelského účtu registrovaného na E-shopu Prodávajícího.

1.5. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.6. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující ve své objednávce či poptávce identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za Podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele.

1.7. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto VOP a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.8. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.9. Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Článek II.
SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY PRO SPOTŘEBITELE

2.1. Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitelem, sděluje, že:

a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b. požaduje úhradu kupní ceny Zboží před jeho převzetím ze strany Kupujícího;

c. ceny Zboží jsou na E-shopu Prodávajícího uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny;

d. cena Zboží není přizpůsobována osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování;

e. Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li dále stanoveno jinak) bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí Zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat písemně na adresu sídla Prodávajícího, nebo elektronicky na e-mailovou adresu eshop@a-m-c.cz.

f. Kupující, který je spotřebitelem, však nemůže dle ustanovení článku 2.1. písm. e) VOP odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:

   i. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;

   ii. o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

   iii. o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám. Takovéto Zboží je na E-shopu označeno jako „Speciální zboží (na objednání)“;

   iv. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným božím;

   v. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;

   vi. o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;

   vii. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;

   viii. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

g. v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Článek III.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující berou výslovně na vědomí, že E-shop Prodávajícího slouží jako elektronický poptávkový katalog Zboží. Kupující tak nejsou oprávněni zakoupit jimi vybrané Zboží přímo prostřednictvím E-shopu Prodávajícího, ale jsou oprávněni pouze jeho koupi prostřednictvím E-shopu u Prodávajícího poptat.

3.2. Kupující je tedy oprávněn koupi jím vybraného Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávajícího pouze poptat, a to jeho vložením do tzv. elektronického poptávkového seznamu (dále jen jako „Poptávkový seznam“). K vytvoření poptávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží jím vybrané Zboží do Poptávkového seznamu a odešle poptávku kliknutím na pole „ODESLAT POPTÁVKU“ (dále jen jako „Poptávka“).

3.3. Na základě Poptávky Kupujícího připraví Prodávající na poptávané Zboží Kupujícím návrh písemné kupní smlouvy (dále jen jako „Kupní smlouva“) a tento návrh písemné Kupní smlouvy spolu se zálohovou fakturou na kupní cenu předmětného Zboží a na cenu dopravy Zboží s těmito VOP a reklamačním řádem zašle Kupujícímu elektronicky na e-mail Kupujícího uvedený v Poptávce.

3.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Podávajícímu bude ze strany Kupujícího doručen sken jím vlastnoručně podepsané Kupní smlouvy, a to na e-mail: eshop@a-m-c.cz.

3.5. Návrh Kupní smlouvy zaslaný Prodávajícím Kupujícímu dle ustanovení článku 3.3. VOP je platný pouze po dobu 7 kalendářních dní. Nebude-li ze strany Kupujícího Kupní smlouva uzavřena v této lhůtě, dochází automaticky k odvolání návrhu Kupní smlouvy, nebude-li Prodávajícím stanoveno jinak.

3.6. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu Zboží a cenu dopravy Zboží na základě zálohové faktury, která mu bude Prodávajícím spolu s návrhem Kupní smlouvy zaslána.

3.7. Kupující bere uzavřením Kupní smlouvy výslovně na vědomí, že pokud nebude Kupujícím uhrazena zálohová faktura na kupní cenu Zboží a na cenu dopravy Zboží v celé výši ve lhůtě jejich splatnosti uvedené na zálohové faktuře, Kupní smlouva se okamžikem prodlení Kupujícího s jejich uhrazením automaticky ruší. To však neplatí, dohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak, nebo pokud i přes počáteční prodlení Kupující v celé výši uhradí zálohovou fakturu na kupní cenu Zboží a na cenu dopravy Zboží a současně Prodávající v daném případě Kupujícímu potvrdí e-mailem, že Kupní smlouvu splní a objednané Zboží Kupujícímu dodá. V takovém případě se má za to, že k automatickému zrušení Kupní smlouvy nedošlo.

3.8. Uzavřením Kupní smlouvy se Kupující zavazuje převzít jím objednané Zboží.

3.9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně VOP); tím není dotčeno právo Prodávajícího neuzavřít Kupní smlouvu z jiných důvodů. V těchto případech tak Prodávající není povinen zaslat návrh Kupní smlouvy v souladu s ustanovením článku 3.3. VOP Kupujícímu.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Článek IV.
SPECIÁLNÍ ZBOŽÍ

4.1. E-shop Prodávajícího dále obsahuje seznam tzv. speciálního Zboží, které je možné dle specifikací Kupujícího vyrobit/upravit na konkrétní vozidlo Kupujícího (dále jen jako „Speciální zboží“).

4.2. Speciální zboží je na E-shopu Prodávajícího označeno vždy popisem „Speciální zboží (na objednání)“ a jeho Poptávka a následná koupě se řídí ustanoveními těchto VOP vztahujícími se ke Zboží, nejsou-li v těchto VOP stanoveny přímo pro Speciální zboží odlišná pravidla (ustanovení).

4.3. Pokud si Kupující přeje koupi Speciálního zboží poptat a následně zakoupit, takovéto Speciální zboží vloží do Poptávkového seznamu a postupuje obdobně jako je uvedeno v článku III. VOP s tou výhradou, že vždy je u předmětného Speciálního zboží povinen vyplnit také VIN kód vozidla, pro které má být Speciální zboží vyrobeno / modifikováno. Bez vyplnění VIN kódu vozidla není možné na Speciální zboží dokončit a odeslat Poptávku.

4.4. Vzhledem ke skutečnosti, že Speciálnízboží je vždy vyráběno/modifikováno na míru pro potřeby Kupujícího (resp. na vozidlo jím uvedené v Poptávce), Kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení článku 2.1. písm. e) VOP.

Článek V.
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena Zboží uvedená na E-shopu je vždy aktuální s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny.

5.2. Všechny ceny Zboží jsou smluvními cenami s tím, že závazná cena Zboží je až cena uvedená v Kupní smlouvě podepsané oběma Smluvními stranami.

5.3. Ceny uvedené u Zboží jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. To se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné, nákladů na komunikaci prostředky na dálku a nákladů na celní odbavení Zboží, které jsou vyčísleny až v rámci zálohové faktury zaslané Kupujícímu s návrhem Kupní smlouvy dle ustanovení článku 3.3. VOP, a to dle vlastností Zboží a způsobu jeho doručení.

5.4. Kupující dále bere na vědomí, že pokud má být Zboží dodáváno do státu, který není členem EU, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu vedle nákladů na dodání Zboží také náklady na celní odbavení Zboží. Tyto náklady na celní odbavení Zboží budou Prodávajícím uvedeny v návrhu Kupní smlouvy a zálohové faktuře zaslané Kupujícímu dle ustanovení článku 3.3. VOP.

5.5. V případě, že Kupující je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu ustanovení § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „Zákon o DPH“) a současně kupuje Zboží za účelem jeho přepravení do tohoto jiného členského státu Evropské unie, je prodej tohoto Zboží ve smyslu ustanovení § 64 zákona o DPH osvobozen od daně z přidané hodnoty. V případě, že však Kupující jako způsob dodání Zboží zvolí „Osobní odběr“ či „Vlastní doprava zákazníka“, je Kupující povinen zajistit přepravu Zboží do jiného členského státu prostřednictvím nezávislého přepravce a ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží od přepravce zaslat doporučenou zásilkou Prodávajícímu originál či ověřenou kopii podepsaného CMR listu (dále jen jako „CMR list“) potvrzujícího přepravení Zboží do jiného členského státu Evropské unie. Tato povinnost Kupujícího se má za splněnou až v okamžiku, kdy se CMR list dostane do dispozice Prodávajícího. V případě, že Kupující tuto svou povinnost nesplní a Prodávajícímu nedoručí CMR list ve stanovené lhůtě, zavazuje se uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 21 % z kupní ceny Zboží (tj. ve výši odpovídající dani z přidané hodnoty stanovené dle českých právních předpisů).

5.6. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu na kupní cenu Zboží a na cenu jeho dopravy (dále jen jako „Záloha“) na základě Prodávajícím vystavené zálohové faktury dle ustanovení článku 3.6. VOP.

5.7. V případě, že Kupující uhradí Zálohu a uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu dle ustanovení článku 3.4. VOP, uhrazená Záloha Kupujícím se automaticky započítává na povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu Zboží. V takovém případě bude Kupujícímu zaslán řádný daňový doklad, a to elektronicky na e-mail Kupujícího uvedený v Poptávce.

5.8. V případě, že Kupující uhradí Zálohu, avšak s Prodávajícím neuzavře Kupní smlouvu dle ustanovení článku 3.4. VOP, bude mu uhrazená Záloha vrácena na stejný bankovní účet, ze kterého byla uhrazena. Prodávající v takovém případě vrátí Kupujícímu uhrazenou Zálohu nejpozději do 60 dní ode dne, kdy došlo k odvolání návrhu Kupní smlouvy dle ustanovení článku 3.5. VOP. Záloha není úročená.

5.9. Bezhotovostní platba se považuje za řádně provedenou a placená částka se považuje za řádně uhrazenou až v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.10. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny; toto ujednání představuje sjednání výhrady vlastnického práva ke Zboží.

Článek VI.
DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Povinnost odevzdat Zboží Kupujícímu je Prodávajícím splněna dnem, kdy je Zboží připraveno k převzetí v dohodnutém místě plnění a Kupujícímu je umožněno Zboží převzít. Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá Zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

6.2. V případě, že Kupující zvolí jako způsob dodání Zboží „Osobní odběr“ či „Vlastní doprava zákazníka“, je Kupující či jím zajištěný přepravce povinen si Zboží vyzvednout na adrese: č.p. 19, 503 27 Radíkovice, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícím informován, že Zboží je připraveno k převzetí. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží bude Kupujícímu účtován poplatek za uskladnění Zboží ve výši 2 % Kupní ceny Zboží, nejméně však 50 Kč, za každý i započatá den prodlení. V případě, že prodlení Kupujícího přesáhne 60 dní, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a jednostranně započíst veškeré své nároky na již Kupujícím uhrazené platby.

6.3. Prodávající je oprávněn i bez uvedení důvodu jednostranně zrušit Kupní smlouvu, a to nejpozději do doby, kdy Zboží bude fakticky předáno dopravci k přepravě za účelem jeho doručení Kupujícímu. V případě, že Prodávající přistoupí ke zrušení Kupní smlouvy dle tohoto ustanovení, Kupující nemá nárok na náhradu škody způsobené tímto zrušením Kupní smlouvy.

6.4. Pokud Kupující v rámci své jedné Poptávky poptává koupi Zboží s různou dodací lhůtou, nebo současně poptává i Speciální zboží, může před dokončením své Poptávky zaškrtnout textové pole s tím, že si přeje poptávané Zboží rozdělit do více zásilek dle dodacích lhůt poptávaného Zboží. V takovém případě budou s Kupujícím dle článku III. VOP uzavřeny jednotlivé Kupní smlouvy vždy pro Zboží se stejnou dodací lhůtou. Kupující je však povinen uhradit poplatky za dopravné atd. za každou samostatnou zásilku Zboží.

6.5. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

6.6. V případě poškození zásilky Zboží doporučuje Prodávající Kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Článek VII.
ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: a. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, b. je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a c. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.3. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

   a. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

   b. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

   c. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

   d. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

7.4. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v článku 7.2. VOP, má Kupující právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy.

7.5. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást Zboží nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

7.7. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvou let od převzetí Zboží, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

   a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

   b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

   c. u použité věci opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.; nebo

   d. vyplývá-li to z povahy věci.

7.8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.9. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

7.10. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, Prodávající neposkytuje Kupujícímu podnikateli jakoukoli záruku na jakost Zboží.

7.11. Je-li Kupujícím spotřebitel, Prodávající na Zboží a ostatní produkty nabízené a prodávané Prodávajícím poskytuje záruka za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jejich převzetí

Článek VIII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

8.1. Jak je uvedeno v ustanovení článku 2.1. písm. e) VOP, Kupující spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující spotřebitel však není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případech výslovně uvedených v ustanovení článku 2.1. písm. f) VOP.

8.2. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

8.3. Zboží je Kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal.

8.4. Pokud se jedná o Zboží dodávané v uzavřeném obalu, pak lze od Kupní smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující spotřebitel dodá Zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

8.5. Kupující spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.6. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Náleží-li Prodávajícímu náhrada za snížení hodnoty Zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

8.7. Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Kupující spotřebitel je povinen Prodávajícímu vrátit Zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od Kupní smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

Článek IX.
VYŠŠÍ MOC

9.1. Prodávající není odpovědný za jakékoliv nesplnění závazku ze Smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobenou překážkou, která nastala nezávisle na vůli Prodávajícího a bránila mu ve splnění jeho povinnosti a jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“).

9.2. Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména:

   a. přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice, mráz, sněhové srážky nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu, nebo

   b. války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky, nebo

   c. rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy, zejména pak mimořádná opatření přijatá příslušnými ministerstvy či vládou ČR v souvislosti s pandemií způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 (tzv. COVID-19) nebo

   d. přerušení nebo omezení provozu výrobního nebo distribučního zařízení výrobce Zboží, havárie, výbuch nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.

Článek X.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, kterému budou na základě uzavřené Smlouvy Kupujícím nebo v rámci předsmluvního jednání Kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Bližší informace a vzory formulářů pro uplatnění práv související se zpracováním osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího https://www.amc-parts.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

10.2. Kupující bere na vědomí, že v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti může Prodávající zasílat bez předchozího souhlasu Kupujícího na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce obchodní sdělení týkající se vlastního shodného nebo obdobného zboží či služeb Prodávajícího (zejména informace o novinkách a akčních nabídkách).

10.3. Kupující má možnost odmítnout zasílání obchodních nabídek uvedených v předchozím odstavci kdykoli formou e-mailové zprávy na adresu Prodávajícího: eshop@a-m-c.cz.

Článek XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Kupní smlouva je uzavřena dle právního řádu České republiky s tím, že v otázkách vysloveně neupravených Kupní smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů; případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu z Kupní smlouvy v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), (dále jen „ČOI“).

11.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

11.4. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

11.5. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Kupujícího spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

11.6. Všechny spory, které by mohly vzniknout z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány Okresním soudem v Hradci Králové (Česká republika). V případě věcné nepříslušnosti okresních soudů dle procesněprávních předpisů České republiky bude k projednání sporu příslušný Krajský soud v Hradci Králové (Česká republika).

11.7. Závazky z Kupní smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

11.8. VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2023.

 

Vzorový formulář: Odstoupení od kupní smlouvy

Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte  SOUHLASÍM. Další informace

Podrobné nastaveníPovolit vše