Pro zjištění skladové dostupnosti a možnosti objednání dílů se zaregistrujte ZDE .

amc-servis Radíkovice – VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti


AMC spare parts, s.r.o.
IČO 26013142, se sídlem č.p. 19, 503 27 Radíkovice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20114
(dále jen „Zhotovitel“)

PRO PROVÁDĚNÍ SERVISNÍCH PRACÍ VOZIDEL


Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava právních vztahů mezi společností AMC spare parts, s.r.o., IČO 26013142, se sídlem č.p. 19, 503 27 Radíkovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20114 jako Zhotovitelem a zákazníkem jako objednatelem opravy (dále jen „Objednatel“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo – opravě věci uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen „Smlouva“).
 • Tyto VOP se vztahují na provádění oprav motorových vozidel (dále jen „vozidlo“) a upravují vztahy vznikající mezi Zhotovitelem a jeho zákazníky při provádění opravy vozidla a v souvislosti s ní.
 • Pro účely těchto VOP se Objednatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, pro kterou Zhotovitel na základě její písemné objednávky ve formě zakázkového listu má provést opravu, úpravu či jiné servisní práce na vozidle. Objednatel spotřebitel je pak ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“) každá fyzický osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná (pouze fyzické osoby).
 • Pro účely těchto VOP se opravou rozumí činnost, kterou se zejména odstraňují vady vozidla, následky jeho poškození nebo účinky jeho opotřebení a úpravou vozidla činnost, kterou se zejména mění jeho povrch nebo vlastnosti (dále souhrnně jen „oprava“).
 • V případě, že se Smlouva svým obsahem odlišuje od VOP, mají ujednání Smlouvy přednost před odlišnými ujednáními VOP.
 • Odlišné, doplňující nebo jiné všeobecné obchodní podmínky či jakékoliv jiné obchodní podmínky Objednatele nejsou pro Zhotovitele závazné, a pokud budou tyto ke Smlouvě přiloženy, a to v jakékoliv formě, neuplatní se.
 • Zhotovitel je oprávněn kdykoli provést změnu VOP, a to zveřejněním nového znění VOP na svých webových stránkách dostupných na adrese: www.amc-parts.cz (dále jen jako „Webové stránky“).

 

Článek II.
UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Objednatel přistaví vozidlo do provozovny Zhotovitele na vlastní náklady. V provozovně Zhotovitele bude při předání vozidla do opravy sepsán zakázkový list (dále jen „ZL“), který je písemnou objednávkou opravy a zároveň smlouvou o dílo (tedy Smlouvou).
 • K sepsání ZL může Zhotovitel požadovat k nahlédnutí předložení dokladu k vozidlu (např. technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla). Zhotovitelem i Objednatelem podepsaný vyplněný ZL je Smlouvou a zároveň potvrzením o předání a převzetí vozidla do opravy.
 • Objednatel svým podpisem na ZL potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, vozidla, jež je předmětem díla – opravy a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zmocněn smlouvu o dílo – opravě vozidla v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít.
 • Pokud je Objednatelem právnická osoba, příp. podnikající fyzická osoba, prokáže ten, kdo takovou osobu v jednání se Zhotovitelem zastupuje, oprávnění k zastupování této osoby, nevyplývá-li takové oprávnění z veřejného rejstříku, do kterého je zastupovaná osoba zapsána. Ten, který v jednání se Zhotovitelem zastupuje právnickou osobu, příp. podnikající fyzickou osobu, aniž k tomu je oprávněn, odpovídá Zhotoviteli za veškerou újmu vzniklou Zhotoviteli v souvislosti s takovým jednáním, včetně případných nákladů na právní zastoupení.
 • Zhotovitel je oprávněn požadovat při převzetí vozidla do opravy přiměřenou zálohu. Odmítne-li Objednatel tuto zálohu Zhotoviteli uhradit, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Do doby uhrazení požadované zálohy není Zhotovitel povinen začít s prováděním opravy a o dobu, která uplynula od uzavření Smlouvy do složení zálohy, se prodlužuje doba plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení opravy, který byl v ZL označen jako předpokládaný termín dokončení opravy. Hrozí-li však nikoli z důvodů zaviněných Zhotovitelem, že oprava nebude provedena v přepokládaném termínu uvedeném v ZL, upozorní Zhotovitel Objednatele na tuto skutečnost a zároveň stanoví nový termín dokončení opravy, který vyznačí písemně do ZL spolu se skutečností, že byl Objednatel na prodloužení termínu dokončení opravy upozorněn a že s tímto prodlouženým termínem vyslovil či nevyslovil souhlas. V případě nesouhlasu Objednatele s prodloužením termínu opravy je Zhotovitel oprávněn v opravě nepokračovat a od Smlouvy odstoupit, přičemž Objednatel se zavazuje v takovém případě zaplatit Zhotoviteli cenu a náklady za opravu dle ceníku Zhotovitele, resp. její část provedenou Zhotovitelem do jeho odstoupení od Smlouvy.
 • Zhotovitel neumožňuje při provádění opravy použití prostředků dodaných Objednatelem, ledaže na tomto postupu Objednatel trvá a vyjádří s tímto postupem písemný souhlas. Předpokládaná cena opravy uvedená v ZL je cenou určenou dle nezaručeného rozpočtu. Zjistí-li Zhotovitel při provádění opravy, že z důvodu rozsahu prací či nákladnosti práce bude předpokládaná cena opravy uvedená v zakázkovém listu překročena, je povinen o tomto Objednatele vyrozumět. Zhotovitel je v takovém případě po oznámení potřeby navýšení předpokládané ceny opravy uvedené v ZL jednostranně zvýšit, nejvýše však o 10 %. Při potřebě navýšení předpokládané ceny opravy uvedené v ZL o více než 10 % z původní předpokládané ceny díla uvedené v ZL je Zhotovitel cenu opravy navýšit jen se souhlasem Objednatele s takovým navýšením ceny opravy. Novou předpokládanou cenu opravy vyznačí Zhotovitel do ZL, spolu se skutečností, že Objednatel byl na navýšení ceny opravy upozorněn a že s touto změnou vyjádřil či nevyjádřil souhlas. V případě nesouhlasu Objednatele s navýšením ceny opravy je Zhotovitel oprávněn v opravě nepokračovat a od Smlouvy odstoupit, přičemž Objednatel se zavazuje v takovém případě zaplatit Zhotoviteli cenu a náklady za opravu dle ceníku Zhotovitele, resp. její část provedenou Zhotovitelem do jeho odstoupení od Smlouvy. V případě potřeby navýšení předpokládané ceny opravy o více než 10 % původní předpokládané ceny opravy dle zakázkového listu má Objednatel právo od dané Smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit Zhotoviteli cenu a náklady za opravu dle ceníku Zhotovitele, resp. její část provedenou Zhotovitelem do jeho odstoupení od Smlouvy.
 • Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla – opravy vozidla poskytnout potřebnou součinnost Objednateli, Objednatelem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na vozidlu. Za potřebou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k vozidlu, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti vozidla a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není Zhotovitel oprávněn ani povinen činit jménem Objednatele jakákoliv právní jednání v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení díla, bez ohledu na to, zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.
 • Na žádost Objednatele vyhotoví Zhotovitel před převzetím vozidla k provedení opravy písemnou předběžnou kalkulaci nákladů opravy, v které budou oceněny jednotlivé úkony požadované opravy, dále požadované díly, součástky či příslušenství, které má Zhotovitel dodat a/nebo které jsou nutné k požadované opravě a provozní látky, jejichž doplnění Objednatel požaduje a/nebo jsou nutné k požadované opravě (dále jen „předběžná kalkulace“). Zhotovitel je touto předběžnou kalkulací vázán po dobu 3 týdnů od předání předběžné kalkulace Objednateli a nebude-li na předběžné kalkulaci vyznačeno jinak, sjednávající si Objednatel a Zhotovitel, že termín vyhotovení dané předběžné kalkulace je termínem jejího převzetí Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vyhotovení předběžné kalkulace Objednateli vyúčtovat, stejně jako úkony provedené za účelem jejího zpracování, zejména prohlídku vozidla, a to dle ceníku Zhotovitele platného v době provedení dané předběžné kalkulace a Objednatel se současně zavazuje zaplatit Zhotoviteli vyúčtovanou cenu a náklady za provedení předběžné kalkulace, a to při převzetí dané předběžné kalkulace Objednatelem. Zhotovitel a Objednatel si sjednávají, že do zaplacení ceny a nákladů vyhotovení předběžné kalkulace dle tohoto odstavce Objednatelem Zhotoviteli není Zhotovitel povinen vydat předmětné vozidlo Objednateli a že k němu Zhotoviteli vzniká zadržovací právo.
 • Zjistí-li Zhotovitel v průběhu opravy jinou závadu, která způsobuje, že vozidlo neodpovídá podmínkám bezpečnosti provozu stanovených podle zvláštních předpisů, je povinen upozornit Objednavatele na tuto skutečnost. Nesouhlasí-li Objednavatel s odstraněním této závady, poznamená Zhotovitel tuto skutečnost v zakázkovém listě.
 • Zhotovitel má právo oznámit Objednateli dokončení opravy a vyzvat ho k vyzvednutí vozidla i před předpokládaným termínem dokončení opravy, který Zhotovitel uvedl v zakázkovém listu. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k vyzvednutí vozidla dle předchozí věty, je Objednatel povinen vozidlo vyzvednout v předpokládaném termínu dokončení opravy uvedeném v zakázkovém listě nebo prodlouženém termínu opravy dle článku I. odst. 4 těchto VOP.
 • Zhotovitel může provedením opravy či jejích jednotlivých úkonů pověřit jinou osobu a Objednatel uděluje podpisem ZL Zhotoviteli souhlas s provedením opravy či jejích jednotlivých úkonů třetí osobou, ke zkušebním jízdám provedených Zhotovitelem, popř. pověřenou třetí osobou a převozu vozidla z/do provozovny pověřené třetí osoby. Při provádění opravy jinou osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by opravu prováděl sám. Objednatel podpisem ZL souhlasí s tím, aby Zhotovitel provedl s vozidlem potřebné zkušební jízdy.
 • Zhotovitel je oprávněn provést s vozidlem zkušební jízdu před započetím opravy za účelem diagnostiky závady a před jeho předáním Objednateli za účelem kontroly funkčnosti vozidla.
 • Objednatel souhlasí s tím, že veškeré demontované díly si ponechá Zhotovitel.
 • Odstoupí-li Objednatel od uzavřené Smlouvy a Zhotovitel již Objednal náhradní díly k odstranění vad, má Zhotovitel právo na náhradu nákladů, které mu objednáním náhradních dílů vznikly.
 • Pokud se namontované nebo přimontované díly příslušenství, náhradní díly a agregáty nestaly nedílnou součástí vozidla přechází na Objednatele jejich vlastnictví až úplným zaplacením vyúčtovaného plnění poskytnutého Zhotovitelem.
 • Zhotovitel neodpovídá za škodu na věcech Objednatele ponechaných ve vozidle, zvláště pokud se jedná o klenoty, peníze a jiné cennosti, ledaže by byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsána smlouva o jejich úschově.
 • Odstoupení od Smlouvy jedné smluvní strany nemá vliv na povinnost druhé smluvní strany k úhradě smluvních úroků z prodlení a případných smluvních pokut uvedených ve Smlouvě a/nebo v těchto VOP.
 • Objednatel podpisem ZL výslovně potvrzuje, že ve vozidle neponechal žádné cenné věci.
 • Objednatel bere výslovně na vědomí, že v případě provádění opravy na nápravách Vozidla, tímto Zhotovitel upozorňuje Objednatele na nutnost dotažení šroubů kol po ujetí cca 30-50km.  V případě, že Objednatel tuto povinnost nesplní, Zhotovitel za takto vzniklou škodu neodpovídá.

 

Článek III.
CENA OPRAVY

 • Zhotovitelem poskytnuté plnění vyúčtuje Zhotovitel Objednateli při převzetí vozidla. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu a náklady opravy tak, jak mu budou Zhotovitelem vyúčtovány. Cena opravy včetně nákladů na opravu je splatná v hotovosti případně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu (bude-li Zhotovitel disponovat platebním terminálem) při převzetí vozidla od Zhotovitele. Souhlasí-li Zhotovitel s bezhotovostní úhradou, jsou cena a náklady opravy splatné ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušném daňovém dokladu – faktuře. Při bezhotovostní platbě se považuje fakturovaná cena za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch peněžního účtu Zhotovitele.
 • Zhotovitel není povinen vydat Objednateli vozidlo před úplným uhrazením ceny opravy. V případě opravy vozidla po dopravní nehodě, která bude řešena prostřednictvím pojišťovny, bude vozidlo Objednateli vydáno až po úplné úhradě ceny opravy, nebo po předložení krycího dopisu příslušné pojišťovny a úhradě spoluúčasti pojistného plnění včetně DPH.
 • Zhotovitel je v souladu s § 1395 OZ oprávněn vozidlo zadržet pro zajištění svých pohledávek vůči Objednateli.
 • V případě prodlení s úhradou se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody v plném rozsahu i nad rámec této smluvní pokuty.
 • Má-li Zhotovitel plnit vůči Objednateli několik závazků (oprav) a Objednatelem poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, považuje se vždy za splněnou jistina závazků nejdříve splatných, i když Objednatel určí jinak. Teprve je-li splněna jistina všech splatných závazků Objednatele, jsou splněny i úroky z prodlení vztahující se k závazkům nejdříve splatným. Zhotovitel je však oprávněn rozhodnout o jiném splnění závazků Objednatele, nežli je stanoveno v těchto VOP.  Zhotovitel je oprávněn použít (započíst) zálohu zaplacenou Objednatelem předem na úhradu kterékoli ze svých splatných pohledávek vůči Objednateli; v takovém případě zaniká povinnost Zhotovitele provést opravu, na jejíž splnění byla záloha složena. Zálohu může Zhotovitel započítat i na nesplatnou pohledávku Objednatele, je-li zřejmé, že Objednatel svůj peněžitý závazek vůči Zhotoviteli nebo jeho část nesplní.
 • Osoba jednající při uzavření Smlouvy za Objednatele jako jeho zástupce, prohlašuje, že jako ručitel uspokojí Zhotovitele, jestliže Objednatel vůči němu nesplní jakýkoli závazek vyplývající ze Smlouvy.

 

Článek IV.
PŘEVZETÍ VOZIDLA OD ZHOTOVITELE

 • Pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak, probíhá převzetí vozidla Objednatelem v provozovně Zhotovitele, v níž bylo vozidlo předáno Objednatelem Zhotoviteli k opravě.
 • Objednatel je povinen při převzetí vozidla od Zhotovitele předložit Zhotoviteli ZL. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že osoba, která předloží Zhotoviteli při převzetí vozidla ZL, se považuje za osobu zmocněnou Objednatelem k převzetí vozidla, nepřebírá-li si vozidlo sám Objednatel. Zhotovitel je oprávněn při bezhotovostní úhradě opravy vozidla a/nebo v případě pochybností Zhotovitele o osobách, které mají vozidlo převzít, požadovat k ověření a ke kontrole předložení osobních dokladů osob přebírajících vozidlo, nejedná-li se o osoby předkládající originál ZL. Odmítnou-li dotčené osoby uvedenou povinnost splnit, není Zhotovitel povinen jim vozidlo vydat.
 • Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k převzetí vozidla a zajistit převzetí vozidla osobně nebo prostřednictvím osob oprávněných za Objednatele. Objednatel je především povinen zajistit u svých zaměstnanců nebo jiných osob jej zastupujících na základě zákona nebo plné moci, aby při převzetí vozidla vždy řádně prokázali svoji totožnost, jakož i další údaje, které jsou třeba k identifikaci, a aby předložili písemné potvrzení nebo plnou moc opravňující je k jednání za Objednatele. Neučiní-li tak, nemůže později namítat, že vozidlo převzala osoba, která k tomu nebyla oprávněna. Je-li vozidlo dopravováno do místa určeného Objednatelem, je Objednatel povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné jednat jménem Objednatele na tomto místě.
 • Při prodlení Objednatele s převzetím vozidla je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uskladněním vozidla, přičemž pokud nebude prokázáno jinak, činí výše těchto nákladů dle ujednání Zhotovitele a Objednatele částku ve výši 300,- Kč bez DPH za každý den prodlení Objednatele s převzetím vozidla. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody. Nevyzvedne-li si Objednatel vozidlo ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne, kdy byl k vyzvednutí vozidla Zhotovitelem vyzván, má Zhotovitel právo vozidlo prodat vhodným způsobem na účet Objednatele. Zhotovitel je povinen o zamýšleném prodeji Objednatele předem vyrozumět, je-li mu známa adresa Objednatele, a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci, která však dle dohody Zhotovitele a Objednatele nemusí být delší deseti dnů. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého vozidla, vyplatí Zhotovitel Objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění, sankcí a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele. Prvním dnem prodlení Objednatele s převzetím vozidla, přechází na Objednatele nebezpečí škody na vozidle.

 

Článek V.
UJEDNÁNÍ V PŘÍPADĚ OBJEDNATELE SPOTŘEBITELE

 • Tento článek VOP se použije pouze při uzavření Smlouvy s Objednatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ. V případě rozporu s ostatními ustanoveními VOP má tento článek přednost.
 • Pokud je Smlouva uzavřena Objednatelem spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost opravy příslušnými ustanoveními OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Objednatel spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), (dále jen „ČOI“).
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Objednatele spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Zhotovitele poprvé.
 • Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Objednatel spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo se Zhotovitelem.
 • Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Objednatele spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.
 • Kontaktní údaje Zhotovitele jsou:

             Název: AMC spare parts, s.r.o.
             IČO:  26013142
             Sídlo:  č.p. 19, 503 27 Radíkovice
             E-mail: zakazky@amc-servis.cz
             Telefon: +420 737 282 300

Článek VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

 • Zhotovitel odpovídá za vady provedené opravy, které má provedená oprava při převzetí vozidla Objednatelem a v případě, že Objednatel není podnikatelem, též za vady, které se vyskytnou po převzetí vozidla po provedení opravy v záruční době.
  Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanovení OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zhotovitel neodpovídá za vady věcí předaných mu k provedený opravy Objednatelem ani za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny jako důsledek použití věcí předaných mu k provedení opravy Objednatelem.  Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Za vadu není považováno ani běžné opotřebení vozidla či škody způsobené nevhodným použitím vozidla k účelu, k němuž není výrobcem určeno nebo nedodržením pravidel a podmínek stanovených výrobcem vozidla pro jeho provoz a údržbu. Po převzetí vozidla nelze brát zřetel na případné dodatečné reklamace týkající se množství pohonných hmot, stavu tachometru a výbavy (příslušenství) vozidla, popřípadě předmětů, jež byly ponechány u Zhotovitele v úschově.
 • Objednatel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady opravy (dále jen „reklamace“) v kterékoliv provozovně Zhotovitele, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na povahu provedené opravy, případně i v sídle Zhotovitele. O převzetí vozidla k zjištění a provedení odstranění vady vystaví Zhotovitel Objednateli písemné potvrzení, které podepíší obě strany. Toto potvrzení je zároveň dokladem o předání a převzetí vozidla a potvrzením o reklamaci, resp. Dokladem o obsahu reklamace, v kterém se mimo jiné uvede, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník/spotřebitel požaduje.
 • Objednatel je oprávněn reklamovat provedenou opravu, prokáže-li, že tuto opravu provedl Zhotovitel, a to dokladem o provedení opravy nebo úpravy zboží, tj. zakázkovým listem. Nepředloží-li Objednatel při reklamaci doklad o provedení opravy, popř. jde o běžné opotřebení věci nebo uplynula již záruční doba, nejedná se o reklamaci a vadu lze odstranit pouze za úplatu na základě smlouvy.
 • Je-li Objednatel spotřebitelem, rozhodne Zhotovitel o uplatněné reklamaci po jejím řádném prověření ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od uplatnění práva Objednatelem. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu provedené opravy nebo úpravy zboží potřebná k odbornému posouzení vady. O zamítnutí reklamace vystaví Zhotovitel Objednateli písemné odůvodnění a vyzve Objednatele k vyzvednutí vozidla.
 • Je-li Objednatel spotřebitelem, musí být reklamace vyřízena včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace, pokud se Zhotovitel s Objednatelem nedohodne na delší lhůtě.
 • Po odstranění vady vydá Zhotovitel Objednateli, který není podnikatelem, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Článek VII.
VYŠŠÍ MOC

 • Zhotovitel není odpovědný za jakékoliv nesplnění závazku ze Smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobenou překážkou, která nastala nezávisle na vůli Zhotovitele a bránila mu ve splnění jeho povinnosti a jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“).
 • Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména:
  • přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice, mráz, sněhové srážky nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného  rozsahu, nebo
  • války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky, nebo
  • rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo  samosprávy, zejména pak mimořádná opatření  přijatá příslušnými ministerstvy či vládou ČR v souvislosti s pandemií způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 (tzv. COVID-19) nebo
  • přerušení nebo omezení provozu výrobního nebo distribučního zařízení výrobce vozidel a náhradních dílů, havárie, výbuch nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.

 

Článek VIII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zhotovitel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě uzavřené Smlouvy Objednatelem nebo v rámci předsmluvního jednání Objednatelem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • Smluvní strany konstatují, že v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti může Zhotovitel zasílat bez předchozího souhlasu Objednatele na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy obchodní sdělení týkající se vlastního shodného nebo obdobného zboží či služeb Zhotovitele (zejména informace o novinkách a akčních nabídkách).
 • Objednatel má možnost odmítnout zasílání obchodních nabídek uvedených v předchozím odstavci kdykoli formou e-mailové zprávy na adresu Zhotovitele: zakazky@amc-servis.cz

 

Článek IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Smlouva je uzavřena dle právního řádu České republiky s tím, že v otázkách vysloveně neupravených Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů; případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány Okresním soudem v Trutnově (Česká republika). V případě věcné nepříslušnosti okresních soudů dle procesněprávních předpisů České republiky bude k projednání sporu příslušný Krajský soud v Hradci Králové (Česká republika).
 • Jakákoliv změna Smlouvy vyžaduje písemnou formu.
 • Závazky ze Smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
 • Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou ze smluvních stran. 
 • VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2024.

Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte  SOUHLASÍM. Další informace

Podrobné nastaveníPovolit vše