Pro zjištění skladové dostupnosti a možnosti objednání dílů se zaregistrujte ZDE .

Všeobecné obchodní podmínky pro registrované (PO)

 

společnosti
AMC spare parts, s.r.o.,
IČO 26013142, se sídlem č.p. 19, 503 27 Radíkovice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20114
(dále jen „Prodávající“) pro kupní smlouvy uzavřené na e-shopu:
„amc-parts.cz“

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Prodávající (tj. AMC spare parts, s.r.o., IČO 26013142, se sídlem č.p. 19, 503 27 Radíkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20114) se v rámci svého předmětu podnikání zabývá zejména prodejem náhradních dílů automobilů značek UAZ, LADA, GAZ a KAMAZ (dále jen jako „Zboží“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a dalšími osobami jako kupujícími (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.amc-parts.cz (dále jen jako „E-shop“).

1.3. Kupujícím dle těchto VOP se rozumí výhradně podnikatel, který má dle ustanovení článku II. VOP v E-shopu Prodávajícího registrovaný uživatelský účet a přes tento uživatelky účet kupuje od Prodávajícího Zboží.

1.4. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za Podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele.

1.5. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.6. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.7. Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Článek II.
UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Za účelem nakupování Zboží na E-shopu provozovaném Prodávajícím se Kupující musí nejprve registrovat a tím si vytvořit vlastní uživatelské rozhraní (dále jen jako „Uživatelský účet“).

2.2. Kupní smlouvy na koupi Zboží přes E-shop Prodávajícího je možné uzavírat pouze prostřednictvím Uživatelského účtu.

2.3. Kupující je povinen při registraci svého Uživatelského účtu uvést správně a pravdivě veškeré požadované údaje o své osobě. V případě změny těchto údajů se pak Kupujícízavazuje tyto údaje ve svém Uživatelském účtu aktualizovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu Kupujícího k okamžiku provedení objednávky Zboží jsou považovány pro vzájemné plnění práv a povinností Smluvních stran za správné.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.5. Kupující bere výslovně na vědomí, že veškeré objednávky Zboží provedené z Uživatelského účtu Kupujícího se berou za platné jednání Kupujícího a Kupující je těmito objednávkami vždy vůči Prodávajícímu vázán.

2.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakoukoli případně vzniklou škodu v důsledku nedostupnosti Uživatelského účtu.

Článek III.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. E-shop Prodávajícího obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Takovéto Zboží je možné na E-shopu Prodávajícího vložit do tzv. elektronického nákupního košíku (dále jen jako „Nákupní košík“). Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu.

3.2. Ceny nabízeného zboží jsou na E-shopu Prodávajícího uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy a způsobu úhrady objednávky.

3.3. K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží jím vybrané Zboží do Nákupního košíku a odešle objednávku kliknutím na pole „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“ (dále jen jako „Objednávka“). Než Kupující závazně potvrdí Objednávku, může měnit jím vybrané Zboží v Nákupním košíku, způsob dopravy i způsob úhrady a opravovat tak případné chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření Objednávky uvedl/zvolil.

3.4. Na Kupujícího uvedenou e-mailovou adresu je po odeslání Objednávky zaslán notifikační e-mail s rekapitulací Objednávky a informací o přijetí Objednávky do systému Prodávajícího k následnému vyhodnocení.

3.5. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky vytvořené Kupujícím ze strany Prodávajícího (dále jen jako „Kupní smlouva“). Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření Kupní smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu potvrzovacím e-mailem na Kupujícím uvedenou e-mailovou adresu.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky v písemné formě určené Prodávajícím.

3.7. Uzavřením Kupní smlouvy Prodávající prodává Kupujícímu Objednané Zboží a Kupující jej za cenu uvedenou v Objednávce kupuje. Uzavřením Kupní smlouvy se Kupující zavazuje převzít jím objednané Zboží a zaplatit sjednanou kupní cenu uvedenou v Objednávce včetně nákladů na dopravu.

3.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně VOP) či s ohledem na skutečnosti uvedené v ustanovení článku 3.6. VOP; tím není dotčeno právo Prodávajícího neuzavřít Kupní smlouvu z jiných důvodů.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Článek IV.
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena Zboží uvedená na E-shopu je vždy aktuální a platná cena s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny.

4.2. Všechny ceny Zboží jsou smluvními cenami.

4.3. Kupující bere výslovně na vědomí, že cena Zboží může být dále navýšena o náklady související s dodáním Zboží Kupujícímu, jako jsou např. poplatky za dopravné, dobírečné, nákladů na komunikaci prostředky na dálku a nákladů na celní odbavení Zboží. Tyto náklady se mohou lišit s ohledem na místo doručení Zboží zvolené Kupujícím, případně s ohledem požadavek Kupujícího na rozdělení zakoupeného Zboží do více zásilek dle dodacích lhůt, atd. Přesná výše těchto nákladů tak vždy závisí na konkrétních požadavcích Kupujícího a lze je tedy určit až po dokončení Objednávky Kupujícím. O přesné výši těchto nákladů tak bude Kupující informován v potvrzení Objednávky zaslané Kupujícímu postupem dle ustanovení článku 3.5. těchto VOP.

4.4. Kupující dále bere na vědomí, že pokud má být Zboží dodáváno do státu, který není členem EU, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu vedle nákladů na dodání Zboží také náklady na celní odbavení Zboží. Tyto náklady na celní odbavení Zboží budou Prodávajícím uvedeny v potvrzení Objednávky dle ustanovení článku 3.5. těchto VOP.

4.5. V případě, že Kupující je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty v jiném členském státu Evropské unie ve smyslu ustanovení § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „Zákon o DPH“) a současně kupuje Zboží za účelem jeho přepravení do tohoto jiného členského státu Evropské unie, je prodej tohoto Zboží ve smyslu ustanovení § 64 zákona o DPH osvobozen od daně z přidané hodnoty. V případě, že však Kupující jako způsob dodání Zboží zvolí „Osobní odběr“ či „Vlastní doprava zákazníka“, je Kupující povinen zajistit přepravu Zboží do jiného členského státu prostřednictvím nezávislého přepravce a ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží od přepravce zaslat doporučenou zásilkou Prodávajícímu originál či ověřenou kopii podepsaného CMR listu (dále jen jako „CMR list“) potvrzujícího přepravení Zboží do jiného členského státu Evropské unie. Tato povinnost Kupujícího se má za splněnou až v okamžiku, kdy se CMR list dostane do dispozice Prodávajícího. V případě, že Kupující tuto svou povinnost nesplní a Prodávajícímu nedoručí CMR list ve stanovené lhůtě, zavazuje se uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 21 % z kupní ceny Zboží (tj. ve výši odpovídající dani z přidané hodnoty stanovené dle českých právních předpisů).

4.6. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel potvrzení Objednávky e-mailem dle ustanovení článku 3.5. VOP. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

   a. cena Zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu Zboží),

   b. u ceny Zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer.

4.7. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit Kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

4.8. Bezhotovostní platba se považuje za řádně provedenou a placená částka se považuje za řádně uhrazenou až v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

4.9. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny; toto ujednání představuje sjednání výhrady vlastnického práva ke Zboží.

4.10. V případě, že dle uzavřené Objednávky má být cena Zboží uhrazena Kupujícím ještě před jeho dodáním, Kupující se zavazuje uhradit cenu Zboží a cenu dopravy Zboží na základě zálohových faktur, které Kupující nalezne na svém Uživatelském účtu v sekci „Přehled faktur“. Současně po dokončení Objednávky obdrží Kupující rekapitulaci objednaného Zboží a platební instrukce k Objednávce na e-mail. Následně jsou součástí e-mailu o po potvrzení Objednávky Prodávajícím uvedeny ceny Zboží, doprovodných nákladů a odkaz na zálohové faktury. Kupující bere výslovně na vědomí, že pokud nebude Kupujícím uhrazena zálohová faktura na cenu Zboží a na cenu dopravy Zboží v celé výši ve lhůtě jejich splatnosti uvedené na zálohové faktuře, Kupní smlouva se okamžikem prodlení Kupujícího s jejich uhrazením automaticky ruší. To však neplatí, dohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak, nebo pokud i přes počáteční prodlení Kupující v celé výši uhradí zálohovou fakturu na cenu Zboží a na cenu dopravy Zboží a současně Prodávající v daném případě Kupujícímu potvrdí e-mailem, že Kupní smlouvu splní a objednané Zboží Kupujícímu dodá. V takovém případě se má za to, že k automatickému zrušení Kupní smlouvy nedošlo.

Článek V.
DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Povinnost odevzdat Zboží Kupujícímu je Prodávajícím splněna dnem, kdy je Zboží připraveno k převzetí v dohodnutém místě plnění a Kupujícímu je umožněno Zboží převzít. Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá Zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

5.2. Jedná-li se o Zboží s označením „Skladem“, Prodávající odešle kompletní Zboží Kupujícímu, nejpozději do 5 dnů od potvrzení Objednávky a současného uhrazení ceny Zboží, není-li hrazena tzv. dobírkou.

5.3. V případě, že Zboží není aktuálně skladem, ale čeká se na jeho dodání od dodavatele, je takovéto Zboží označeno jako „Na cestě“. Jedná-li se tedy o Zboží s označením „Na cestě“ Prodávající odešle kompletní Zboží Kupujícímu, nejpozději do 120 dnů od potvrzení Objednávky a současného uhrazení ceny Zboží, pokud Kupujícímu v rámci potvrzení Objednávky nesdělí jinou lhůtu dodání.

5.4. Jedná-li se o Zboží s označením „Speciální zboží (na objednání)“ (dále jen jako „Speciální zboží“), Prodávající odešle kompletní Speciální zboží Kupujícímu, nejpozději do 120 dnů od potvrzení Objednávky a současného uhrazení ceny Zboží, pokud Kupujícímu v rámci potvrzení Objednávky nesdělí jinou lhůtu dodání.

5.5. V případě, že Kupující zvolí jako způsob dodání Zboží „Osobní odběr“ či „Vlastní doprava zákazníka“, je Kupující či jím zajištěný přepravce povinen si Zboží vyzvednout na adrese: č.p. 19, 503 27 Radíkovice, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícím informován, že Zboží je připraveno k převzetí. V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží bude Kupujícímu účtován poplatek za uskladnění Zboží ve výši 2 % Kupní ceny Zboží, nejméně však 50 Kč,za každý i započatý den prodlení. V případě, že prodlení Kupujícího přesáhne 60 dní, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a jednostranně započíst veškeré své nároky na již Kupujícím uhrazené platby.

5.6. Prodávající je oprávněn i bez uvedení důvodu jednostranně zrušit Kupní smlouvu, a to nejpozději do doby, kdy Zboží bude fakticky předáno dopravci k přepravě za účelem jeho doručení Kupujícímu. V případě, že Prodávající přistoupí ke zrušení Kupní smlouvy dle tohoto ustanovení, Kupující nemá nárok na náhradu škody způsobené tímto zrušením Kupní smlouvy.

5.7. V případě, že Kupující si objedná Zboží s označením „skladem“ a současně s označením „Na cestě“ nebo Speciální zboží s delší dodací lhůtou, bude mu Zboží objednané v rámci jedné Objednávky odesláno vždy společně, a to ve lhůtě dle Zboží s nejdelší dodací lhůtou.

5.8. Pokud si Kupující přeje, aby objednané Zboží s označením „skladem“ mu bylo zasláno samostatně ve lhůtě dle ustanovení článku 5.2. VOP (tj. aby se s dodáním Zboží s označením „skladem“ nečekalo na dodání zboží „Na cestě“ nebo Speciálního zboží), může Kupující před dokončením své Objednávky zaškrtnout textové pole s tím, že si přeje objednané Zboží rozdělit do více zásilek dle dodacích lhůt objednaného Zboží. V takovém případě je však Kupující povinen uhradit poplatky za dopravné, dobírečné atd. za každou samostatnou zásilku Zboží.

5.9. Cenu Speciálního zboží nelze uhradit tzv. na dobírku.

5.10. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

5.11. V případě poškození zásilky Zboží doporučuje Prodávající Kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Článek VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 Občanského zákoníku.

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: a. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, c. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a d. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v článku 6.2. VOP, má Kupující právo, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na bezplatné odstranění vady; pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy.

6.4. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást Zboží nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

6.6. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

6.7. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, Prodávající neposkytuje Kupujícímu jakoukoli záruku na jakost Zboží.

Článek VII.
VYŠŠÍ MOC

7.1. Prodávající není odpovědný za jakékoliv nesplnění závazku ze Smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobenou překážkou, která nastala nezávisle na vůli Prodávajícího a bránila mu ve splnění jeho povinnosti a jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“).

7.2. Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména:

   a. přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice, mráz, sněhové srážky nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu, nebo

   b. války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky, nebo

   c. rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy, zejména pak mimořádná opatření přijatá příslušnými ministerstvy či vládou ČR v souvislosti s pandemií způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 (tzv. COVID-19) nebo

   d. přerušení nebo omezení provozu výrobního nebo distribučního zařízení výrobce Zboží, havárie, výbuch nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.

Článek VIII.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, kterému budou na základě uzavřené Smlouvy Kupujícím nebo v rámci předsmluvního jednání Kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Bližší informace a vzory formulářů pro uplatnění práv související se zpracováním osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího https://www.amc-parts.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

8.2. Kupující bere na vědomí, že v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti může Prodávající zasílat bez předchozího souhlasu Kupujícího na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce obchodní sdělení týkající se vlastního shodného nebo obdobného zboží či služeb Prodávajícího (zejména informace o novinkách a akčních nabídkách).

8.3. Kupující má možnost odmítnout zasílání obchodních nabídek uvedených v předchozím odstavci kdykoli formou e-mailové zprávy na adresu Prodávajícího: eshop@a-m-c.cz.

Článek IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Smlouva je uzavřena dle právního řádu České republiky s tím, že v otázkách vysloveně neupravených Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány Okresním soudem v Hradci Králové (Česká republika). V případě věcné nepříslušnosti okresních soudů dle procesněprávních předpisů České republiky bude k projednání sporu příslušný Krajský soud v Hradci Králové (Česká republika).

9.3. Závazky ze Smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9.4. VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2023. 

Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte  SOUHLASÍM. Další informace

Podrobné nastaveníPovolit vše